Легализация на документи

Агенция МИА 82 ЕООД има сключен договор с Министерство на Външните Работи за легализиране на документи за и от чужбина.

Легализацията на документи представлява поставяне на Апостил (Apostille) в Министерство на правосъдието, Министерство на външните работи и Министерство на образованието и науката – върху заверените документи, издадени в Р. България.

Кои са най-често легализираните документи за чужбина?

Общински документи
Това са всички документи издадени от съответната Община, а именно: актове за раждане, за брак, за семейно положение, за идентичност на имена, за членове на семейството и др. За да могат да се легализират е необходимо Общината, на съответното населено място, да е издала ДУБЛИКАТ на документа, върху който да е поставен ПРАВОЪГЪЛЕН ПЕЧАТ, гласящ: Община..”…”Удостоверява верността на подписа и печата положени върху настоящия документ.

Свидетелство за съдимост
За да може да се легализира Свидетелството за Съдимост, то трябва да има задължително два подписа: на Съдия и на Секретар (или на друго длъжностно лице).

Диплома за средно/висше образование
Трябва да се направи нотариално заверено копие, върху което ще се постави Апостила, и под снимката на титуляра трябва да има неговия подпис. Ако не Ви е възможно да посетите Нотариус за заверка на Дипломата си, ние можем да го направим вместо Вас.

Удостоверение за Преместване на ученик
10-8-6 работни дни в София

Удостоверение от Агенция по вписванията
Трябва да е в оригинал с правоъгълен печат на Агенция по вписванията.

Декларация
Трябва да е предварително заверена пред Нотариус.

Пълномощно
Пълномощното трябва да е предварително заверено пред Нотариус от упълномощаващото лице.

Удостоверение от НАП (не трябва да е справка)
Трябва да се знае за какво е необходим документа. Легализира се за 7-5-3 работни дни в София.

Епикриза, медицинско свидетелство за работа в чужбина
Носи се в Министерство на здравеопазването и после се легализира като общински документ.

Удостоверение от Агенция за Социално Подпомагане
Трябва да е в оригинал с необходимите печати от издаващата Агенция.

Какво е Апостил?

Апостилът е специалната заверка на документа от държавата, в която е издаден. Ако документът има Апостил, то той не се нуждае от допълнителна заверка както от държавата в която е издаден, така и от всички останали държави по Конвенцията (Хагска Конвенция от 5 октомври 1961 г.). Целта на Хагската Конвенция е да се улесни максимално международният документооборот.

Не се налага поставянето на Апостил ако между България и държавата, в която е издаден документът е подписан договор за правна помощ.

Формата и съдържанието на Апостила са задължителни за всички държави – страни по Хагската конвенция.

От къде се издава Апостилът в чужбина?

В различните държави той се издава от различни институции. За ваше улеснение тук предлагаме подробен списък с адресите и координатите на тези институции във всички държави, които са страни по Хагската конвенция.

Легализация на документи от чужбина

От 01.03.2018 г. е в сила нов правилник, касаещ легализацията на документи идващи от чужбина. Преведеният документ се заверява от заклетия преводач пред нотариус, а не в Консулски Отдел към МВнР, както беше преди посочената дата.